Įstatai

PATVIRTINTA

Mykolo Romerio universiteto

Humanitarinių mokslų instituto tarybos

2013 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1HMI-2

LITERATŪROS KLUBO VEIKLOS REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Literatūros klubas (toliau – Klubas) yra Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) Humanitarinių mokslų instituto (toliau – Institutas) organizacinis darinys.

1.2. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Universiteto statutu, Instituto tarybos nutarimais, šiuo veiklos reglamentu ir kitais teisės aktais.

1.3. Klubo veikla atitinka Instituto tikslus ir uždavinius.

II. KLUBO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Klubo veiklos tikslas – skatinti domėjimąsi ir aktyvų literatūros aptarimą akademinėje bendruomenėje.

2.2. Klubo veiklos uždaviniai:

2.2.1. inicijuoti viešąsias literatūros paskaitas, diskusijas kitus renginius;

2.2.2. bendradarbiauti su literatūros institutais, leidyklomis, vertėjų asociacijomis;

2.2.3. inicijuoti ir vykdyti mokslo ir edukacinius projektus, mokslo taikomąją veiklą susijusią su literatūros tyrimais, literatūros idėjų sklaida ir nuomonių kaita akademinėje bendruomenėje;

2.2.4. kviesti žymius rašytojus, eseistus, vertėjus, leidėjus, redaktorius bei kritikus pasidalinti patirtimi su Universiteto bendruomene;

2.2.5. plėtoti kitą veiklą, susijusią su Klubo ir Instituto tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.

III. KLUBO DARBO ORGANIZAVIMAS

3.1. Klubo veiklą organizuoja ir už ją atsako Instituto direktoriaus pasiūlytas ir Instituto tarybos patvirtintas Klubo vadovas.

3.2. Klubo vadovas kasmet sausio mėnesį atsiskaito už praėjusių metų veiklą ir pristato ateinančių metų planus Instituto tarybai.